Systemisch Gilde 

Het Systemisch Gilde biedt scholing aan professionals in het sociaal domein. Systemisch werken vereist vakmanschap: het verlangen om het werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf. Ons scholingsaanbod is er voor alle professionals die meer systemisch willen werken. Wij geloven dat je systemisch werken niet alleen leert uit boeken; onze scholing is interactief en er is ruimte om te werken met eigen casuïstiek. 

w e t e n  h o e  t e  z i e n 

Het Systemisch Gilde ziet mensen, problemen en klachten in relatie tot de context waarin zij leven. Hierbij gaan wij uit van wederzijdse (circulaire) beïnvloeding en niet van rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Onze scholing is meer dan het aanleren van een methodiek het is een metavisie. Wij zien systemisch werken als een ziens- en benaderingswijze, waarbij de systeemtheorie het theoretisch kader vormt. De gedachte hierachter is dat vanuit een andere manier van kijken, er een andere houding en handelen ontstaat. Door te weten hoe te zien, ontvouwen vragen, oplossingen, veranderingen en interventies zich vanzelf. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst meer en meer uit dat een goede hulpverleningsrelatie de belangrijkste factor is voor het effect van de geboden hulp. In het geboden scholingsaanbod is het dus de hulpverleningsrelatie die centraal staat.